آوریل 252011
 


  ۲۱ هزار تومان
ماهیانه
۲۵ هزار تومان
ماهیانه
۲۹ هزار تومان
ماهیانه
۳۵ هزار تومان
ماهیانه
۴۶ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته VPSW-A VPSW-B VPSW-C VPSW-D VPSW-E
میزان فضا ۲۰ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۷۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
Ram ۲۵۶ MB ۵۱۲ MB ۵۱۲ MB ۷۶۸ MB ۱۰۲۴ MB
هزینه ماهیانه ۲۱ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۲۹ هزار تومان ۳۵ هزار تومان ۴۶ هزار تومان
Dedicated IP
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Control Panel
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Root Access
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup


آوریل 252011
 


۱۷ هزار تومان
ماهیانه
۲۱ هزار تومان
ماهیانه
۲۵ هزار تومان
ماهیانه
۳۱ هزار تومان
ماهیانه
۴۱ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته VPSLG01 VPSLG02 VPSLG03 VPSLG04 VPSLG05
میزان فضا ۲۰ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۷۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
Ram ۲۵۶ MB ۵۱۲ MB ۵۱۲ MB ۷۶۸ MB ۱۰۲۴ MB
هزینه ماهیانه ۱۷ هزار تومان ۲۱ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۳۱ هزار تومان ۴۱ هزار تومان
Dedicated IP
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Control Panel
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Remot Reboot
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Root Access
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
OpenVZ HyperVM
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Rebuild
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup