آوریل 252011
 


۱۷ هزار تومان
ماهیانه
۲۱ هزار تومان
ماهیانه
۲۵ هزار تومان
ماهیانه
۳۱ هزار تومان
ماهیانه
۴۱ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته VPSLG01 VPSLG02 VPSLG03 VPSLG04 VPSLG05
میزان فضا ۲۰ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۷۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
Ram ۲۵۶ MB ۵۱۲ MB ۵۱۲ MB ۷۶۸ MB ۱۰۲۴ MB
هزینه ماهیانه ۱۷ هزار تومان ۲۱ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۳۱ هزار تومان ۴۱ هزار تومان
Dedicated IP
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Control Panel
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Remot Reboot
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Root Access
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
OpenVZ HyperVM
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Rebuild
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

دسامبر 052010
 


 

۹۰ هزار تومان
سالانه
۱۲۰ هزار تومان
سالانه
۱۸۰ هزار تومان
سالانه
۲۷۰ هزار تومان
سالانه
۴۰۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLCU-A HLCU-B HLCU-C HLCU-D HLCU-E
حجم هاست ۱۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
MYSQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »