دسامبر 052010
 


۱۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۸ هزار تومان
ماهیانه
۳۴ هزار تومان
ماهیانه
۸۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۴۰ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLD-A HLD-B HLD-C HLD-D HLD-E
حجم هاست ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
 Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 E-Mail Accounts
 FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 MYSQL Database
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

Continue reading »

دسامبر 052010
 


 

۹۰ هزار تومان
سالانه
۱۲۰ هزار تومان
سالانه
۱۸۰ هزار تومان
سالانه
۲۷۰ هزار تومان
سالانه
۴۰۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLCU-A HLCU-B HLCU-C HLCU-D HLCU-E
حجم هاست ۱۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
MYSQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »

نوامبر 032010
 


 

۴۰ هزار تومان
سالانه
۶۴ هزار تومان
سالانه
۹۶ هزار تومان
سالانه
۱۶۰ هزار تومان
سالانه
۲۴۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HWPC-A HWPC-B HWPC-C HWPC-D HWPC-E
حجم هاست ۵۰ MB ۱۰۰ MB ۲۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱ GB
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
SQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »