نوامبر 032010
 


 

۴۰ هزار تومان
سالانه
۶۴ هزار تومان
سالانه
۹۶ هزار تومان
سالانه
۱۶۰ هزار تومان
سالانه
۲۴۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HWPC-A HWPC-B HWPC-C HWPC-D HWPC-E
حجم هاست ۵۰ MB ۱۰۰ MB ۲۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱ GB
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
SQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »