دسامبر 052010
 


۱۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۸ هزار تومان
ماهیانه
۳۴ هزار تومان
ماهیانه
۸۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۴۰ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLD-A HLD-B HLD-C HLD-D HLD-E
حجم هاست ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
 Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 E-Mail Accounts
 FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 MYSQL Database
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

Continue reading »